Скијачката федерација на Македонија претставува асоцијација на спортски здруженија-клубови во скијачкиот спорт на територија на Република Македонија, членуваат на доброволна основа заради остварување јавни цели во развивање и унапредување на скијачкиот спорт.

Скијачката федерација на Македонија  е непрофитна  спортска организација која нема за цел остварување на било какви политички или верски активности и како таква нема да биде зачленета во ниедна политичка или верска организација

Основни цели на СФМ се:

  • во областа на скијачкиот спорт, што поефикасно и поуспешно да ги остварува националните и заедничките интереси на своите членови;
  • да создава услови за што поорганизирано и поускладено изведување на скијачките активности;
  • да ја подобрува својата материјална состојба и да овозможува побрз и поскладен развој на масовниот и врвниот скијачки спорт и
  • да го застапува и претставува нациоаналниот скијачки спорт на меѓународен план.

Органи на СФМ се:

  • Собрание на СФМ;
  • Извршен одбор;
  • Надзорен одбор

Структурата на СФМ

избрана на собрание на СФМ на 04.11.2014 


Претседател

Златко Пановски


Генерален секретар

Борче Јаневски


Потпретседатели:

Владимир Пановски и Абдулхади Илјази


Членови на извршен одбор: 

Љупчо Спирковски, Жикица Јовановски, Борче Јаневски, Владимир Пановски, Абдулхади Илјази, Васко Соколовски, Ѓорги Георгиевски и Огњан Циговски


Членови на надзорен одбор:

Кире Марковски, Александар Кацарски и Александар Атанасовски (претседател на надзорниот одбор)


Претседател на алпски комитет

Љупчо Спирковски


Претседател на комитет за нордиско скијање и биатлон

Жикица Јовановски


Претседател на сноуборд комитет

Борче Јаневски


Технички секретар

Кирил Насков