Скијачката федерација на Македонија претставува асоцијација на спортски здруженија-клубови во скијачкиот спорт на територија на Република Македонија, членуваат на доброволна основа заради остварување јавни цели во развивање и унапредување на скијачкиот спорт.

Скијачката федерација на Македонија  е непрофитна  спортска организација која нема за цел остварување на било какви политички или верски активности и како таква нема да биде зачленета во ниедна политичка или верска организација

Основни цели на СФМ се:

  • во областа на скијачкиот спорт, што поефикасно и поуспешно да ги остварува националните и заедничките интереси на своите членови;
  • да создава услови за што поорганизирано и поускладено изведување на скијачките активности;
  • да ја подобрува својата материјална состојба и да овозможува побрз и поскладен развој на масовниот и врвниот скијачки спорт и
  • да го застапува и претставува нациоаналниот скијачки спорт на меѓународен план.

Органи на СФМ се:

  • Собрание на СФМ;
  • Извршен одбор;
  • Надзорен одбор

Структурата на СФМ

избрана на собрание на СФМ на 25.10.2018 


Претседател
Владимир Пановски


Потпретседатели:
Абдулхади Иљази и Васко Соколовски


Членови на извршен одбор: 
Жикица Јовановски, Борче Јаневски, Владимир Пановски, Абдулхади Илјази, Васко Соколовски, Огњан Циговски, Бранислав Лазарески, Александар Атанасовски и Иван Лесевски


Членови на надзорен одбор:
Љупчо Спирковски, Ѓорги Ѓоргиевски и Александар Кацарски


Претседател на алпски комитет
Иван Лесевски 


Претседател на комитет за нордиско скијање и биатлон
Жикица Јовановски


Претседател на сноуборд комитет
Борче Јаневски


Технички секретар
Кирил Насков